Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om Fri Forsikrings’ persondatapolitik - herunder hvilke oplysninger vi registrerer om dig, og hvordan vi bruger oplysningerne. 

********

Dine personoplysninger tilhører dig. Fri Forsikring A/S er som dataansvarlig både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, som vi har om dig.

I Fri Forsikring A/S indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav både til sikkerheden af vores IT-systemer og til vores medarbejderes håndtering af persondata, så de indsamlede data altid er beskyttet mest muligt.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige områder af Fri Forsikring A/S’ persondatapolitik. Du kan bl.a. læse om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, hvordan vi anvender oplysningerne, hvor længe vi gemmer dine oplysninger og om dine rettigheder.

Hvis der er noget særligt, som du skal være opmærksom på ved anvendelse af specifikke serviceydelser fra Fri Forsikring A/S, fortæller vi dig om det.

Når du skriver til os via info@friforsikring.dk sendes denne mail ukrypteret. På den baggrund skal du ikke oplyse personfølsomme oplysninger, som f.eks. CPR-nummer og helbredsoplysninger på din mail.

 

Data Protection Officer (DPO)

Fri Forsikring A/S har ikke en særskilt Databeskyttelsesrådgiverfunktion (DataProtectionOfficer), hvorfor kontakt til selskabet vedrørende persondata skal ske til selskabets ledelse.

 

Dataansvarlig

Fri Forsikring A/S

Klokhøjen 4

8200 Aarhus N

 

Datasikkerhed

Fri Forsikring A/S har outsourcet sin IT-drift og har i den forbindelse indgået såvel outsourcing- som databehandleraftale.

Det er i den sammenhæng aftalt, at databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

Fri Forsikring A/S har i selskabets IT-sikkerhedspolitik med tilhørende bilag beskrevet de procedure- og adgangsbegrænsninger der er etableret for at sikre adgangen til de afgivne persondata. Der er ligeledes i koncernen, foretaget en risikovurdering for at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed i forholdt til data.

 

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Fri Forsikring A/S behandler dine personoplysninger både for at kunne rådgive dig i forhold til de forsikringsprodukter du har hos Fri Forsikring A/S og for at kunne behandle de sager der måtte opstå i forbindelse med forsikringer hos Fri Forsikring A/S.

Vi behandler derfor dine oplysninger:

 • Når du køber et forsikringsprodukt
 • Når du vil gøre brug af forsikringen og søge om udbetaling
 • Når du har samtaler med vores outplacementpartner
 • Når Fri Forsikring A/S er forpligtet til registersamkøring med offentlige myndigheder.
 • Når du kontakter os fysisk, på telefon eller via mail for at få råd og vejledning om din forsikring.

Herudover anvender Fri Forsikring A/S også dine personoplysninger til:

 • Rådgivning og administration
 • Markedsføring og kommunikation

 

Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger?

Fri Forsikrings behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har et retsgrundlag (hjemmel). Grundlaget for, at vi må håndtere dine oplysninger som beskrevet ovenfor, er forskelligt afhængig af den enkelte situation. Konkret benytter vi os af følgende grundlag:

 • Størstedelen af vores behandling af persondata sker fordi, at det er nødvendigt af hensyn til, at vi kan opfylde vores aftale i forhold til kundeforhold; (dvs. ”kontraktlig forpligtelse” iht. EU Persondataforordningen – herefter benævnt GDPR - Artikel 6, paragraf 1, litra b).
 • Dernæst har vi i mange tilfælde en pligt eller ret til at behandle persondata i henhold til gældende lovgivning (dvs. ”retslig forpligtelse” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra c).
 • I nogle situationer indhenter vi et udtrykkeligt samtykke fra kunder til at behandle eller videregive personlige oplysninger. Dette gælder f.eks. i forbindelse med behandling af særlige personfølsomme oplysninger, videregivelse af sags dokumenter og/eller information til ekstern tredjepart mv; (dvs. iht. GDPR Artikel 9, paragraf 2, litra a).
 • Endelig benytter vi i nogle tilfælde reglerne om interesseafvejning, hvor Fri Forsikrings legitime interesse for behandling af almindelige persondata ikke konflikter med de registreredes grundlæggende rettigheder. Dette gælder f.eks. i forbindelse med ”nødvendige” cookies på www.friforsikring.dk og ved formidling af almindelige personoplysninger til relevante eksterne relationer (dvs. ”interesseafvejning” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra f).

 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for, at vi kan varetage dine interesser. Konkret behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder primært:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger om stilling og ansættelsesforhold
 • Lønoplysninger
 • IP-adresse

Følsomme personoplysninger:

Afhængig af konkrete sags- og rådgivningsforløb behandler vi følgende personfølsomme oplysninger:

 • Cpr-nummer
 • Fagforeningsforhold
 • Helbredsoplysninger
 • Straffedomme/lovovertrædelser
 • I helt særlige situationer behandler vi også personoplysninger omkring race/etnisk oprindelse, politisk/religiøs overbevisning eller seksuelle forhold, hvis du har oplyst dette, og det er nødvendigt for at varetage dine interesser i en given sag.
 •  

  Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

  Vi indhenter først og fremmest oplysningerne direkte fra dig. Men vi kan også modtage eller hente oplysninger fra tredjepart fx:

  • Offentligt tilgængelige registre
  • Offentlige myndigheder; f.eks. SKAT
  • Politi og domstole
  • Tidligere og nuværende arbejdsgivere
  • Andre a-kasser eller fagforeninger
  • Andre forsikringsselskaber
  • Egen læge, sygehus mv.
  • Outsourcingspartner
  • Hvis du i øvrigt har afgivet samtykke til kontakt fra Fri Forsikring A/S

   

  Hvem deler vi dine personoplysninger med?

  Medarbejderne i Fri Forsikring A/S har tavshedspligt bl.a. i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed og må ikke uberettiget videregive eller udlevere personoplysninger, som de ifm. deres arbejde har fået kendskab til.

  Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, som vi er berettiget/forpligtet til det ifølge lovgivningen, når vi får dit samtykke til det, eller det er legitimt iht. interesseafvejning.

  Afhængig af den konkrete situation kan vi videregive din personoplysninger til f.eks. følgende kategorier:

  • Offentlige myndigheder; f.eks. SKAT
  • Politi og domstole
  • Andre forsikringsselskaber, som du evt. er overflyttet fra eller til
  • Tidligere og nuværende arbejdsgivere
  • Advokater, som repræsenterer modparter
  • Din a-kasse og fagforening
  • Fri Forsikring A/S’ outplacementpartner
  • Databehandlere (dvs. underleverandører) for Fri Forsikring A/S, som arbejder efter vores instruks, og som vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med.

   

  Er der modtagere af dine personoplysninger i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører i enkelte situationer dine kontaktoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS specifikt i USA.

  I alle tilfælde er de pågældende databehandlere underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, som lever op til kravene i GDPR, hhv.:

  • Der er indgået databehandleraftaler baseret på EU's standardkontrakter (SCC)
  • Pba. Schrems II dommen i sommeren 2020 læner Fri Forsikring A/S sig op af gældende vejledninger ift. evt. relevante ekstra tiltag og/eller skærpet risikovurdering (TIA) af databehandlere, som er amerikansk ejet.

   

  Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

  Fri Forsikring A/S opbevarer dine personoplysninger mindst så længe der består et kundeforhold. 

  • Alle personoplysninger opbevares så længe der er en aftale/et kundeforhold mellem dig og Fri Forsikring A/S. 
  • Efter ophør af kundeforholdet opbevares personoplysningerne yderligere 10 år.

   

  Hvornår og hvordan gør vi brug af fuldautomatiske afgørelser?

  Fri Forsikring A/S gør i øjeblikket ikke brug af automatiserede afgørelser.

   

  Din ret til at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke

  I forbindelse med etablering af kundeforholdet med Fri Forsikring A/S giver du samtykke til at de oplysninger, som du har givet til os, kan behandles af Fri Forsikrings A/S’ outplacementpartner og vores genforsikringsselskab.  Dette grundlæggende samtykke er en forudsætning for kundeforholdet med Fri Forsikring A/S.

  Som kunde skal du være opmærksom på, at Fri Forsikring A/S altid skal kunne leve op til vores lovgivningsmæssige informationspligt.

   

  Hvilke rettigheder har du ellers?

  Nedenfor kan du læse om din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os eller følge konkrete anvisninger nedenfor – se kontaktoplysninger først i persondatapolitikken.

  Ret til at se dine oplysninger (indsigt):

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Hvis du er kunde eller tidligere kunde i Fri Forsikring, kan du få indsigt ved at kontakte os på info@friforsikring.dk.

  Hvis du mener, at Fri Forsikring A/S behandler personoplysninger om dig, og din relation til Fri Forsikring A/S ikke er et nuværende eller tidligere kundeforhold, kan du også få indsigt ved at henvende dig på info@friforsikring.dk

  Ret til at få rettet oplysninger (berigtigelse):

  Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig selv. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 16.

  Ret til sletning:

  Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis det ikke længere er nødvendigt, at vi opbevarer eller behandler dine oplysninger. I mange tilfælde kan vi dog ikke slette personoplysninger på vores kunder, enten fordi vi er underlagt forskellig lovgivning, eller for at Fri Forsikring A/S skal kunne gøre et retskrav gældende. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 17.

  Ret til begrænsning af behandling:

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover alene opbevare oplysningerne. Hvis vi skal behandle dem på anden måde, kræver det enten dit samtykke, eller at retskrav kan fastlægges, gøres gældende / forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 18.

  Ret til at protestere (indsigelse):

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 21.

  Ret til at videregive oplysninger (dataportabilitet):

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og evt. at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 20.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Find det her www.datatilsynet.dk.

   

  Hvem kan du klage til?

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   

  Overholdelse af persondatapolitikken

  For at sikre overholdelse af Fri Forsikring A/S’ persondatapolitik er der:

  • Kvartårligt review på outsourcing- og databehandleraftale for at sikre, at såvel datasikkerhed som leverance leveres iht. aftale og den til enhver tid gældende lovgivning på området
  • Årligt review på dataflow og processer pr. proces

   

  Hvordan gemmer vi oplysninger om brug af friforsikring.dk? 

  Her kan du læse om, hvilke oplysninger vi registrerer på hjemmesidens brugere, og hvordan vi bruger oplysningerne.

  Dine personlige oplysninger er beskyttet

  På friforsikring.dk tilbyder vi en række services. Du kan fx kontakte os. Her beder vi dig om personlige oplysninger som fx e-mailadresse. Vi beskytter personlige oplysninger ved kryptering gennem sikkerhedsprotokollen SSL, så andre ikke kan se dine data. Vi bruger den sikreste form for kryptering: AES256

  Personaliserede budskaber og Cookies

  Som et led i at kunne give dig en bedre service, møder vi dig på hjemmesiden med personligt tilrettet indhold.

  Vi bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. En cookie er et lille stykke data, som vi gemmer på din enhed. Dette for at sikre, at siden fungerer optimalt, til at huske dine indstillinger, til at gøre din brugeroplevelse mere personlig og til at lave statistik over, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Vi samarbejder også med partnere indenfor sociale medier, annoncering og analyse, så vi kan optimere Fri Forsikrings’ markedsføring på sociale medier og andre websites.

  Vi placerer først cookies, når du har valgt, hvilke vi må benytte. Du kan til- og fravælge typer af cookies ved at klikke på knapperne i vores cookiebanner.

  Vær opmærksom på, at nogle cookies er nødvendige for at få teknikken på hjemmesiden til at virke, ligesom siden måske ikke virker optimalt, hvis du fravælger cookies. Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage via cookiebanneret, som kan tilgås via ikonet nederst til venstre på hjemmesiden. Det er dog ikke muligt at fjerne samtykke til kategorien af ”nødvendige” cookies.

  Hvis du først tilvælger cookies og sidenhen vælger at fravælge dem, så anbefaler vi at slette de cookies, som allerede er accepteret; se nedenfor.

  Cookies er på ingen måde farlig for din computer og kan ikke identificere dig som person, men kun genkende din computer. Disse cookies kan til enhver tid slettes i dine internetindstillinger; se hvordan i dette link: Sådan undgår du cookies | erhvervsstyrelsen.dk.

  Løbende forbedring af brugeroplevelsen

  Hvis du har valgt at acceptere statistiske cookies, så foretages der en stikprøvevis optagelse af brugeradfærden på www.friforsikring.dk. Disse optagelser anvendes til løbende af forbedre brugeroplevelsen på sitet.

  Markedsføring

  Fri Forsikring annoncerer på www.friforsikring.dk og på andre online medier over for kunder og ikke- kunder, der har afgivet samtykke til databehandling.

  Brugere på Fri Forsikringens websites identificeres via anonyme cookie ID’er mhp. anvendelse på såvel www.friforsikring.dk samt på andre hjemmesider.

  Version august 2023