Behandling af persondata

Her kan du læse om Fri Forsikring A/S’ persondatapolitik - herunder hvilke oplysninger vi registrerer om dig, og hvordan vi bruger oplysningerne.

Dine personoplysninger tilhører dig. Fri Forsikring A/S er som dataansvarlig både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, som vi har om dig.

I Fri Forsikring A/S indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav både til sikkerheden af vores IT-systemer og til vores medarbejderes håndtering af persondata, så de indsamlede data altid er beskyttet mest muligt.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige områder af Fri Forsikring A/S’ persondatapolitik. Du kan bl.a. læse om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, hvordan vi anvender oplysningerne, hvor længe vi gemmer dine oplysninger og om dine rettigheder.

Hvis der er noget særligt, som du skal være opmærksom på ved anvendelse af specifikke serviceydelser fra Fri Forsikring A/S, fortæller vi dig om det.


Dine personlige oplysninger er beskyttet

På hjemmesiden tilbyder vi en række services. Du kan fx kontakte os, bestille forsikring, anmelde ledighed m.m. I forbindelse med disse muligheder beder vi dig om personlige oplysninger som fx e-mailadresse, CPR-nummer m.v. Du bestemmer selv, hvilke personlige oplysninger, du giver os. Personlige oplysninger beskytter vi ved kryptering gennem sikkerhedsprotokollen SSL, så andre ikke kan se dine data. Vi bruger den sikreste form for kryptering: 128 bit.

Når du skriver et spørgsmål til os via kontakt os, får du en email med kvittering for modtagelse af dit spørgsmål. Denne email indeholder dit spørgsmål og sendes ukrypteret. På den baggrund skal du ikke oplyse navn, CPR-nummer mv. i tekstfeltet.


Data proctection Officer (DPO)

Fri Forsikring A/S har ikke en særskilt Databeskyttelsesrådgiverfunktion (DataProtectionOfficer), hvorfor kontakt til selskabet vedrørende persondata skal ske til selskabets ledelse.


Dataansvarlig  

Fri Forsikring A/S
Klokhøjen 4
8200 Aarhus N


Datasikkerhed

Fri Forsikring A/S har outsourcet sin IT-drift og har i den forbindelse indgået såvel outsourcing- som databehandleraftale.

Det er i den sammenhæng aftalt, at databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

Fri Forsikring A/S har i selskabets IT-sikkerhedspolitik med tilhørende bilag beskrevet de procedure og adgangsbegrænsninger der er etableret for at sikre adgangen til de afgivne persondata. Der er ligeledes i koncernen, foretaget en risikovurdering for at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed i forhold til data.

I øvrigt henvises til indgået outsourcing- og databehandleraftale.


Formål med behandling af personoplysninger (formål)

Fri Forsikring A/S behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne rådgive dig i forhold til de forsikringsprodukter du har hos Fri Forsikring A/S og for at kunne behandle de sager der måtte opstå i forbindelse med forsikringer hos Fri Forsikring A/S. Fri Forsikring A/S behandler dine personoplysninger:

 • Når du køber et forsikringsprodukt.
 • Når du vil gøre brug af forsikringen og søge om udbetaling.
 • Når du har samtaler med vore outplacementpartner.
 • Når Fri Forsikring A/S er forpligtet til registersamkøring med offentlige myndigheder.


Herudover anvender Fri Forsikring A/S også dine personoplysninger til:

 • Rådgivning og administration.
 • Markedsføring og kommunikation.


Hvilke personoplysninger behandler Fri Forsikring A/S?

Fri Forsikring A/S behandler kun de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for, at varetage dine interesser. Konkret behandles der følgende kategorier af personoplysninger:


Almindelige personoplysninger, herunder primært:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Kontaktoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger om stilling- og ansættelsesforhold
 • Lønoplysninger 
 • Ansøgninger/CV
 • IP-adresse

Følsomme personoplysninger:

Afhængig af konkrete sags- og rådgivningsforløb behandles følgende personfølsomme oplysninger:

 • Fagforeningsforhold, helbredsoplysninger og straffedomme/lovovertrædelser
 • Helbredsoplysninger
 • Straffedomme/lovovertrædelser
 • I helt særlige situationer behandler vi også personoplysninger omkring race/etnisk oprindelse, politisk/religiøs overbevisning eller seksuelle forhold, hvis du har oplyst dette, og det er nødvendigt for at varetage dine interesser i en given sag.


Hvem deler Fri Forsikring A/S personoplysninger med?

Medarbejderne i Fri Forsikring A/S har tavshedspligt bl.a. i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed og må ikke uberettiget videregive eller udlevere personoplysninger, som de ifm. deres arbejde har fået kendskab til.

Fri Forsikring A/S videregiver kun oplysninger i det omfang, Fri Forsikring A/S er berettiget/forpligtet til det efter lovgivningen, når vi får dit samtykke til det, eller det er legitimt iht. interesseafvejning.

Afhængig af den konkrete situation kan Fri Forsikring A/S videregive dine personoplysninger til f.eks. følgende:

 • Offentlige myndigheder; f.eks. SKAT
 • Politi og domstole.
 • Andre forsikringsselskaber, som du evt. er overflyttet fra eller til.
 • Dine arbejdsgivere – såvel nuværende som tidligere.
 • Advokater som repræsenterer modparter.
 • Din A-kasse og fagforening
 • Fri Forsikring A/S’ outplacementpartner
 • Fri Forsikring A/S’ outsourcingpartnere og databehandlere (underleverandører), som arbejder efter Fri Forsikring A/S instruks, og som der er indgået skriftlige aftaler med.


Modtagere af personoplysninger i tredjelande, herunder internationale organisationer

Fri Forsikring A/S’ databehandler kan i enkelte situationer overfører dine kontaktoplysninger til konkrete databehandlere uden for EU og EØS nærmere bestemt i USA eller Ukraine.

I alle tilfælde er de pågældende databehandlere underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, som lever op til kravene i EU’s Persondataforordning, hhv.:

 • At den pågældende databehandler er certificeret ift. ”Privacy Shield” (USA)
 • At den pågældende databehandler har indgået en databehandleraftale iht. EU Kommissionens standardaftaler (Ukraine)

Hvor længe opbevarer Fri Forsikring A/S personoplysninger?

Fri Forsikring A/S opbevarer dine personoplysninger mindst så længe der består et kundeforhold.

På nuværende tidspunkt og med nuværende IT-løsninger kan de ønskede opbevaringstider ikke imødekommes. Vi arbejder imidlertid på en løsning, hvor vi vil tilstræbe følgende:

 • Alle dine personoplysninger opbevares så længe der er en aftale/et kundeforhold mellem dig og Fri Forsikring A/S
 • Efter ophør af kundeforholdet og såfremt der ikke har været udbetalinger til dig fra dine forsikringer vil personoplysningerne blive opbevaret i yderligere 24 måneder
 • Har du modtaget udbetalinger fra dine forsikringer i Fri Forsikring A/S til vi opbevare personoplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør

I øjeblikket arbejdes der på at afdække de muligheder der findes for at etablere en løsning der tilgodeser ovenstående.


Hvordan indsamler Fri Forsikring A/S personoplysninger?

Fri Forsikring A/S indhenter først og fremmest oplysningerne direkte fra dig. Men kan også modtage eller hente oplysninger fra tredjepart fx:

 • Offentligt tilgængelige registre
 • Offentlige myndigheder; f.eks. SKAT
 • Politi og domstole
 • Dine nuværende og tidligere arbejdsgivere
 • Andre a-kasser eller fagforeninger
 • Andre forsikringsselskaber
 • Din læge, sygehus mv.
 • Hvis du har afgivet samtykke til kontakt fra Fri Forsikring A/S til yderligere tredjepart


Hvornår og hvordan gør Fri Forsikring A/S brug af automatiserede afgørelser?

Fri Forsikring A/S gør i øjeblikket ikke brug af automatiserede afgørelser.


Hvilke rettigheder har du?

Af det følgende fremgår din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Fri Forsikring A/S jfr.  kontaktoplysningerne på dataansvarlige.

Ret til at se dine oplysninger (indsigt)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Hvis du er kunde eller tidligere kunde i Fri Forsikring A/S, kan du få indsigt ved at kontakte os ved at skrive til os her. Hvis din relation til Fri Forsikring A/S, ikke er et nuværende eller tidligere kundeforhold, kan du også få indsigt ved at skrive til os her, hvis du mener, at Fri Forsikring A/S, behandler personoplysninger om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. Reglerne er beskrevet i Forordningens artikel 16.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis det enten iht. lovgivning eller mhp. at Fri Forsikring A/S skal kunne gøre et retskrav gældende ikke længere er nødvendigt, at Fri Forsikring A/S opbevarer eller behandler dine oplysninger. Reglerne er beskrevet i Forordningens artikel 17.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Fri Forsikring A/S fremover kun behandle dine oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, mhp. at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Reglerne er beskrevet i Forordningens artikel 18.

Ret til indsigelse (at protestere)

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Fri Forsikring A/S’ ellers lovlige behandling af personoplysningerne. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Reglerne er beskrevet i Forordningens artikel 21.

Ret til dataportabilitet (at transmittere oplysninger)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt evt. at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Reglerne er beskrevet i Forordningens artikel 20.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk


Hvem kan du klage til?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Fri Forsikring A/S behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

Overholdelse af persondatapolitikken

For at sikre overholdelse af Fri Forsikring A/S’ persondatapolitik er der;

 • Kvartårligt review på outsourcing- og databehandleraftale for at sikre, at såvel datasikkerhed som leverance leveres iht. aftale og den til enhver tid gældende lovgivning på området
  • Er med som opfølgning punkt på selskabets bestyrelsesmøder
 • Årligt review på dataflow og processer pr. proces
  • Sikres vha. registrering af alle dataflows og processer i softwaresystemet systemet SecureAware, som årligt beder om et review


Statistik

Vores statistik eksisterer kun i opsummeret og overordnet form. Statistikken bruger vi til at udvikle og forbedre hjemmesiden.

 

Cookies

På vores hjemmeside kan du få lagt cookies på din computer. De gør det muligt at hjælpe os med at give dig en bedre service. Det kan eksempelvis hjælpe os til at forbedre vores hjemmeside eller ved at skræddersy budskaber for bedre at modsvare dine interesse og præferencer. Sådan en cookie er på ingen måde farlig for din computer og kan ikke identificere dig som person, men kun genkende din computer. Disse cookies kan til enhver tid slettes i dine internetindstillinger. Sådan fjerner du cookies